Dobry projekt gwarancją sukcesu

(Zam: 13.10.2016 r., godz. 16.00)
W dniach 12-13 października br. w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie odbyły się szkolenia, podczas których potencjalni wnioskodawcy mogli dowiedzieć się m.in. jak poprawnie wypełnić dokumenty aplikacyjne w ramach naborów, które wystartują już wkrótce.
Podczas szkoleń zostały omówione zasady udzielania wsparcia wynikające m.in. z zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz wynikające z zapisów LSR.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej, rozwój firmy, renowację obiektów zabytkowych, czy założenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego poznały najważniejsze zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy. W dalszej części szkolenia zaprezentowane zostały Lokalne Kryteria Wyboru, wg których Rada LGD dokona oceny i wyboru operacji przeznaczonych do dofinansowania. Ostatni blok szkoleniowy dotyczył wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, w tym biznesplanu.

Zainteresowanie szkoleniami było bardzo duże. Potencjalni wnioskodawcy zadawali wiele szczegółowych pytań, które wyniknęły w trakcie omawiania dokumentacji aplikacyjnej. Jesteśmy pewni, że zdobyta przez wnioskodawców wiedza przełoży się na jakość składanych wniosków. Ich realizacja wpłynie na dynamiczny i zrównoważony rozwój obszaru LGDZZ.

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".